Bạn cần biết  
 
Tiêu chuẩn Kính xây dựng - Kính kéo (TCVN 7736:2007)
Ngày đăng: 2011-08-25

Tiêu chuẩn Kính xây dựng - Kính kéo (TCVN 7736:2007) Kính xây dựng - Phương pháp xác định độ xuyên quang, độ phản quang, tổng năng lượng bức xạ mặt trời truyền qua và độ xuyên bức xạ tử ngoại (TCVN 7737:2007)
Xem tiếp